– Dette er en merkedag for oss. Samarbeidet vil gi bedre forsikringsløsninger for kunder og rådgivere over hele landet, og realisere store synergier for eierne av Fremtind. Samtidig vil konkurransen mellom alle bankene fortsatt være like tøff, sier styreleder i Eika Gruppen, Hans Kristian Glesne.

Glesne som også er administrerende banksjef i Skue Sparebank har sittet sentralt i de viktige fusjonsforhandlingene.

- Dette er et offensivt grep for å fortsatt skape gode kundeopplevelser ved å tilby forsikring- og banktjenester på samme sted. Skue Sparebanks forsikringsrådgivere vil fortsatt være kundenes rådgivere i det nye selskapet, sier Glesne.

Sterk konkurrent
Fremtind Forsikring blir med dette en sterkere konkurrent til de andre store, norske og nordiske forsikringsselskapene, heter det i pressemeldingen som kom tirsdag morgen 12. desember.

Her kan du lese mer om prosessen:

– Sammenslåingen befester posisjonen til «forsikring i bank»-konseptet, vil realisere betydelige synergier, og gi et bedre og bredere tilbud til kunder over hele landet, sier styreleder i Fremtind og eierrepresentant for SpareBank 1 Gruppen, Benedicte Schilbred Fasmer.

– Vi skal bygge videre på våre sterke kompetansemiljøer innenfor teknologi, data og analyse. Fusjonen vil styrke utviklingsmulighetene til medarbeiderne våre, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Fremtind og Eika Forsikring vil beholde eksisterende kontorstruktur, med hovedkontor i Oslo, og det blir ingen nedbemanninger som følge av sammenslåingen. Det fusjonerte selskapet vil ha om lag 1350 ansatte.

Selskapene tar sikte på å inngå en endelig avtale for gjennomføring av transaksjonen tidlig i første kvartal 2024. Transaksjonen vil bestå i at de tre eierne overfører sine aksjer i Fremtind Forsikring AS og Eika Forsikring AS til et felleseid selskap som vil hete Fremtind Holding AS, og at de to forsikringsselskapene deretter fusjoneres.

Rigger oss for morgendagen
Fremtind befester posisjonen som en betydelig aktør i privatmarkedet. Fusjonen vil samtidig gi økt konkurransekraft og en sterkere utfordrerposisjon innenfor bedriftsmarkedet og landbruk.

Med tilgang til mer data og innsikt, vil selskapet være svært godt rustet for å konkurrere i et krevende marked med høy innovasjonstakt. Fremtind vil investere mer i teknologi, digitalisering og kompetanse som er nødvendig for å levere morgendagens forsikringstjenester – til det beste for kunder, ansatte, samarbeidspartnere og eiere.

– Størrelse betyr mye i forsikring, ikke minst i møte med ekstremvær, klimaendringene og økte regulatoriske krav. Med Eika Forsikring på laget blir Fremtind et mer kraftfullt selskap, med større risikobærende evne og økt styrke i reassuransemarkedet. Selskapet vil også bli en enda mer attraktiv samarbeidspartner, sier styreleder i Eika Forsikring, Sverre V. Kaarbøe.

Et sterkt og lønnsomt forsikringsselskap
Selskapene har identifisert et årlig synergipotensial i størrelsesorden 775 – 930 mill. kroner og engangseffekter på rundt 700 mill. kroner. De to selskapene har komplementerende kundegrupper, sammenfallende distribusjonsstrategi og samme teknologiplattform, og gjennomføringsrisikoen tilknyttet fusjonen anses som lav.

– Dette er en veldig god match og en fusjon som er bra for både kundene, de ansatte og for oss som eiere. Nå kan det nye Fremtind fortsette den gode veksten, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB.

Eier- og bytteforhold
Bytteforholdet er fastsatt etter forhandlinger mellom partene hvor det sammenslåtte selskapet verdsettes til 33,7 mrd. kroner. Det bygger på en prosess som inneholder finansiell og begrenset juridisk due diligence av begge parter. Partene har blitt enige om et bytteforhold på 79,14 prosent til Fremtind Forsikring og 20,86 prosent til Eika Forsikring. I tillegg får Eika Gruppen et tilleggsvederlag på 150 mill. kroner, som vil bli utbetalt i form av økt utbytte for regnskapsåret 2023.

DNB og Eika Gruppen har også blitt enige om at DNB i forbindelse med gjennomføring av transaksjonen skal kjøpe 0,76 prosent av aksjene i Fremtind Holding AS fra Eika Gruppen.

Etter gjennomføringen av transaksjonen, herunder aksjetransaksjonen mellom DNB og Eika Gruppen, vil Fremtind Holding ha følgende eierfordeling: SpareBank 1 Gruppen 51,44 prosent, DNB 28,46 prosent og Eika Gruppen 20,10 prosent. Fremtind Holding vil være et datterselskap i SpareBank 1 Gruppen.

Ny konsernsjef
Fremtind Holding AS og Fremtind AS forventes å ha et styre på elleve styremedlemmer, hvorav SpareBank 1 Gruppen utpeker fem av medlemmene (herunder styreleder og en representant fra LO), DNB utpeker tre medlemmer, Eika utpeker to medlemmer og de ansatte velger ett medlem. I tillegg vil de ansatte og LO ha en observatør hver.

Det nåværende styret i Fremtind Forsikring har ansatt Hege Toft Karlsen som ny konsernsjef etter Turid Grotmoll, som går av med pensjon til våren som planlagt. Toft Karlsen kommer fra stillingen som konsernsjef i Eika Gruppen og tiltrer senest 1. juli 2024. Se egen pressemelding fra Eika Gruppen i dag.

Tidsplan og betingelser
Transaksjonene er betinget av at partene inngår en endelig transaksjonsavtale med tilhørende dokumenter. Partene har allerede fremforhandlet nesten ferdige utkast til avtaleverket, og endelig avtale forventes inngått tidlig i første kvartal 2024. Gjennomføringen av den endelige transaksjonsavtalen vil blant annet være betinget av at partene oppnår samtlige nødvendige myndighetsgodkjenninger uten vilkår som er vesentlig tyngende. Det forventes at transaksjonen tidligst vil kunne gjennomføres sommeren 2024.

 

Fakta om Fremtind Forsikring og Eika Forsikring
Fremtind Forsikring distribuerer produktene sine under merkevarene SpareBank 1, DNB og LOfavør. Markedsandelen per tredje kvartal 2023 var 14,8 prosent*, med 20,5 prosent i privatmarkedet og 5,7 prosent i bedriftsmarkedet. Premiebestanden per tredje kvartal var på 15,6 mrd. kroner (inkl. personrisikoporteføljen).

Eika Forsikring distribuerer produktene sine under Eika-merkevaren. Markedsandelen per tredje kvartal 2023 var 4,0 prosent*, med 4,2 prosent i privatmarkedet og 3,5 prosent i bedriftsmarkedet. Premiebestanden per tredje kvartal var 3,9 mrd. kroner.

De to selskapene distribuerer i dag produktene sine gjennom til sammen 65 banker med 439 bankkontorer. Eika-bankene har 180 kontorer, SpareBank 1-bankene har 200 kontorer, og DNB har 59 kontorer. Etter fusjonen vil bankene fortsatt selge forsikringene under egen merkevare, og LO gjennom LOfavør-merkevaren.

(*Landbasert skadeforsikring)