1.  Formål

  • Med allmennyttige formål menes formål som kommer flest mulig til gode, fortrinnsvis i kommuner som Skue Sparebank har filial i.
  • Gavene skal skape verdier, og sette grupper og organisasjoner i bedre stand til å gjennomføre ideer og tiltak til beste for allmennheten.
  • Dette kan for eksempel være innen kultur, idrett, humanitære formål, kompetanse/utdanning, ideelle organisasjoner, forskning og samfunn.
  • Prosjekter med bærekraftfokus vil få særlig oppmerksomhet. Skue Sparebank vil fra 2024 sette av inntil 1.000.000 kroner på den årlige gavetildeling for å bidra til et mer bærekraftig lokalsamfunn. Potensielle gavemottakere skal kunne søke om midler fra denne summen for å få støtte til prosjekter som konkret bidrar til redusert klimaavtrykk. I søknaden må disse prosjektene dokumentere hvilken klimagevinst man skal oppnå.
  • Det gis ikke gaver til ordinær drift. Det gis videre ikke gaver til religiøse og partipolitiske tiltak, offentlige kjerneoppgaver, forskning som ligger utenfor formål som angår bankens virksomhet, samt nødhjelp og bistand.

2. Hvem kan søke?
Alle lag, foreninger og organisasjoner, samt andre allmennyttige foretak/prosjekter.

3. Hvordan søke?
Lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å komme i betraktning må fylle ut søknadsskjema som finnes nederst på denne siden. Alle felter må fylles ut.

Søknaden må sendes banken innen 31. januar for å komme i betraktning.

4. Saksbehandling
Det er bankens gavekomité som vurderer søknadene. Svar på søknaden blir sendt ut etter at bankens generalforsamling har godkjent årsregnskapet.  Utbetaling vil skje tidligst i mars samme år.

5. Bruk av tildelte midler
Alle som får tildelt midler fra gaveutdelingen skal sende banken en enkel rapport som orienterer om aktivitetsresultatet gaven har bidratt til. Dette gjelder de som får tildelt 25.000 kroner eller mer. Om prosjektet ikke blir gjennomført kan banken kreve pengene tilbake. Skue Sparebank ønsker også å bruke aktivitetsresultatet fritt i bankens markedsføring. Dette avtales konkret med hver enkelt mottaker.

6. Avslag
Komitéen som behandler søknadene vil ikke grunngi eventuelle avslag.