Bankordboken

Syntes du det er mange vanskelige ord og uttrykk i bank? Vi har nå laget en egen bankordbok som enkelt skal forklare alle de vanskelige ordene.
  
 A | B | C | D | E | FG | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å
 
Aksje En aksje er en eierandel i et aksjeselskap.
 
Ansvarsforsikring Er en bilforsikring alle må ha, som dekker skade man påfører andre. Det er ikke tillatt å kjøre en bil som ikke er ansvarsforsikret., og du får ikke registrert et kjøretøy uten først å vise at det er ansvarsforsikret.
 
Aksjefond Enkelt forklart er et aksjefond flere forskjellige aksjer samlet i ett – i ett aksjefond. Du kan kjøpe (investere i) aksjefond for en engangssum og du kan spare jevnlig, for eksempel hver måned. Alle aksjefond har en investeringsprofil og styres av et forvaltningsselskap. En investeringsprofil kan for eksempel være å kun kjøpe norske aksjer eller kun aksjer fra én bestemt bransje, for eksempel teknologiaksjer. Forvaltningsselskapet er eksperten som kjøper og selger aksjer på vegne av aksjefondet, med mål om at du som investerer i aksjefondet skal tjene penger.

Annuitetslån Er et lån med like terminbeløp i hele nedbetalingsperioden, så lenge renten ikke endres. Det første året består terminbeløpet i hovedsak av renter. Etter hvert reduseres rentedelen og avdragsdelen øker tilsvarende.
Avdrag Et avdrag er den delen av terminbeløpet som går til nedbetaling av gjeld. Som regel betaler du månedlige avdrag på lån i tillegg til renter. Størrelsen på avdragene vil variere med lånetype, løpetid og om lånet er tatt opp nylig eller er gammelt.
 
Betalingsanmerkning Om du ikke betaler regninger ved forfall, risikerer du å få betalingsanmerkning hos et inkassoselskap. Det vil si at du blir merket. Når noen foretar en kredittsjekk av deg i forbindelse med for eksempel boliglån, vil en betalingsanmerkning været heftet ved ditt navn. En ubetalt betalingsanmerkning står i 4 år, men gjør du opp før kravet går til inkasso, slettes den umiddelbart etter innbetalingen er gjort.
 
BankID Er en offentlig godkjent elektronisk identifikasjon og signatur. BankID benyttes av alle landets banker, og kan brukes av alle som vil ha en sikker og enkel identifisering på nett.
 
Betalingsutsettelse Hvis du ikke har råd til å betale noe til avtalt tid kan du be om å få lenger betalingsfrist.
 
Betjeningsevne Betjeningsevne er forholdet mellom inntekt og totalgjeld. Hvor mye gjeld du har råd til å betale for, utover alminnelige husholdningsutgifter.

Bindingstid
 Du inngår en avtale som du gjelder for et avtalt tidsrom.

Bruttolønn
 Er lønnen din før det trekkes skatt. Det er denne lønnen du oppgir når du skal søke om lån i banken.

BSU
 Boligsparing for unge. En gunstig spareavtale med skattefradrag for deg som er under 34 år. Du kan spare inntil 25.000,- i året og trekke fra inntil 5.000,- på skatten hvert år.

Dagligbank
 De vanligste banktjenestene som nettbank, BankID, kontoer, kort, overførsler og betalinger.

Debitere
 Føre som gjeld. Å belaste en konto, ta penger ut av en konto. At banken «debiterer din konto», betyr ar den har til gode beløpet som debiteres.

Depot
 Et arkiv for oppbevaring av lånepapirer.

Diskontering
 Å diskontere vi si å regne om en fremtidig verdi til nåverdi. For eksempel, hvis du setter 100,- i banken til to prosent rente, vil du ha 102,- om ett år. Hundre kroner er da nåverdien av 102,-.

Disponibelt
 Disponibelt viser hvor mye penger du faktisk har på konto til en hver tid.

E-signering/elektronisk signatur
 Elektronisk signatur er betegnelsen på løsninger som benyttes til å signere digitale dokumenter, på samme måte som en håndskreven signatur benyttes til å undertegne et papirdokument.

Effektiv rente
 Er nominell rente pluss gebyrer og andre kostnader på lånet. Effektiv rente forteller hvor mye lånet faktisk koster.

Egenkapital
 Penger som er dine. Det kan for eksempel være sparepenger, aksjer eller en fortjeneste du får ved et salg. Din egenkapital er eiendelene dine – penger og andre verdier, minus gjeld.

Fast rente
 Du kan gjøre avtale med banken din om en fast rente på lånet ditt over en bestemt periode, for eksempel i 5 år. Da står renten på lånet ditt fast i perioden som er avtalt, uavhengig om boligrenten i markedet ellers går opp eller ned. Velger du fast rente på lånet, vet du hva lånet koster deg i avtaleperioden.

Flytende rente
 Er en rente som går opp og ned i takt med markedet. Markedsrenten påvirkes av flere ting, blant annet Norges Bank sin styringsrente som fastsettes hver sjette uke.

Fleksilån
 Et fleksilån, eller boligkreditt som det også kalles, er et fleksibelt lån. Du kan bruke pengene innenfor lånerammen som du vil. Du bestemmer selv hvor store avdrag du vil betale hver måned, men må minimum innbetale de månedlige rentekostnadene. Rentene begynner først å løpe den dagen du benytter lånerammen.

Forbrukslån/blankolån/personlån
 Kjært barn har mange navn. Forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Det betyr at du slipper å stille sikkerhet – pant, i eiendeler som hus eller hytte for å få innvilget lånet.

G=Grunnbeløp
 Folketrygdens grunnbeløp benyttes for å fastsette pensjonspoeng og beregne pensjoner fra folketrygden. Grunnbeløpet (G) fastsettes hvert år av Stortinget.

Garantiavkastning
 Er en minimumsavkastning pensjonsselskapet som forvalter pensjonspengene dine garanterer deg.

Gebyr
 Prisen du betaler for ulike banktjenester. Et gebyr skal stå i rimelig forhold til hva det koster banken å utføre tjenesten for deg.

Gjeld
 Er penger lånt av andre. Når du har gjeld, har du en forpliktelse til å betale gjelden tilbake, som regel gjennom et fast avdrag i måneden. Gjeld kan beskrives som et pengekrav.

Gjeldsforsikring
 En forsikring som går direkte til dekning av gjeld. En gjeldsforsikring utbetales ved død eller uførhet, ved at den forsikrede gjelden slettes.

Hovedstol
 Brukes i forbindelse med lån. Hovedstol er det opprinnelige beløpet som er lånt, minus renter.

Innfrielse
 Å innfri et lån betyr det samme som at du betaler tilbake hele lånet til banken.

Inkasso
 Inkasso er innkreving av ubetalt gjeld. Når en regning ikke blir betalt i tide kan den gis videre til et inkassobyrå som vil kreve inn beløpet. Inkassobyrået legger på renter og omkostninger, og regningen vil bli større. Når en regning har gått til inkasso gjør du som regel opp det utestående beløpet direkte med inkassobyrået.

Innskuddspensjon
 I en innskuddsbasert tjenestepensjon betaler arbeidsgiver årlig sum penger til pensjonsordningen for sine ansatte. Avtalt pengesum er vanligvis en prosentsats av den ansattes lønn. Pengene som spares, utgjør din pensjonskapital som utbetales over tid når du blir pensjonist.

IPS
 Forkortelse på individuell pensjonssparing.

Kasko
 Er en bilforsikring som dekker skade på eget kjøretøy. Kaskoforsikring er frivillig, og kommer i tillegg til ansvarsforsikring som alle må ha.

Kausjon
 Når en annen garanterer for at du klarer å betjene lånet, ved å stille tilleggssikkerhet. Brukt når noens sikkerhet eller evne til å betjene lånet ikke er tilstrekkelig.

Kausjonist
 En kausjonist er en person som har forpliktet seg til å betale en gjeld dersom lånetakeren ikke kan betale selv. Banker kan ofte stille krav om kausjon dersom andelen av egenkapital er liten.

Kontokreditt
 Når du har fått innvilget kontokreditt av banken kan du overtrekke kontoen din med gitt beløp når du har behov for det. Kontokreditt er som et fleksibelt lån. Når du bruker av det vil banken hver måned beregne renter av det beløpet du har lånt, og rentene legges til lånet.

Kreditere
 Godskrive. Å sette penger inn på konto. At banken «krediterer din konto», betyr at du har til gode beløpet som krediteres.

Kredittsjekk
 En kredittsjekk gjøres ofte i forbindelse med en lånesøknad. Banken innhenter opplysninger de mener er nødvendige for å innvilge deg lånet du ber om. Opplysninger kan være boligadresse, skattemelding, beregnet bruttoinntekt og betalingsanmerkninger. En kredittsjekk er regulert av personopplysningsloven.

Likviditet
 Betyr betalingsevne og er et økonomisk uttrykk for evnen til å betale. God likviditet betyr at du har høy betalingsevne, og kan bedømmes gjennom hvor mange penger du har og/eller inntekt.

Løpetid
 Er perioden en avtale gjelder for. Begrepet brukes ofte i forbindelse med lån. Løpetid er det samme som nedbetalingstid.

Medlåntaker
 Er en person du skal ta opp lån sammen med, for eksempel en kjæreste eller ektefelle. En medlåntaker er ansvarlig for å betale lånet sammen med hovedlåntaker, og for sikkerheten dersom lånet ikke blir betalt.

Nettolønn
 Er lønnen etter at skatt er trukket ifra, altså lønnen du får utbetalt.

Nominell rente
 Er lånets årlige rente, uten eventuelle gebyrer i forbindelse med etablering og nedbetaling av lånet.

Obligasjoner
 Noen ganger trenger et land eller en bedrift å låne penger. Om du har penger til overs kan du låne dem ut til dem for en avtalt stund. Det kalles obligasjoner. Du får litt betaling for jobben underveis. Altså renter. Når perioden er slutt får du tilbake det du lånte ut.

Obligasjonsfond
 Er en samling av en type lån som kalles obligasjoner. Obligasjonsfond brukes til å låne ut penger til forskjellige land eller bedrifter som trenger kapital. Du får litt betaling for jobben underveis. Altså renter. Når perioden er slutt får du tilbake det du lånte ut.

Overhopp
 Å utsette nedbetaling av lån en måned. Dette må du søke banken din om å få lov til.

Pant
 Pant innebærer at en eiendom eller eiendel tjener som sikkerhet for at et krav skal bli oppfylt. Den som har panterett kan søke dekning for sitt krav i pantet.

Pantobjekt
 Er en eiendom eller eiendel som tjener som sikkerhet for at et krav skal bli oppfylt. Den som har panterett har rett til å søke dekning for sitt krav i eiendelen. Låner du penger til bolig er det vanlig å stille boligen som sikkerhet for lånet. Boligen er da pantobjekt.

Pantobligasjon
 Er et dokument som inneholder en skriftlig erklæring om at man skylder penger og at man som sikkerhet for gjelden stiller noe i pant, f.eks. en bestemt eiendom.

Prioritet
 Fortrinnsrett ved tilbakebetaling av lån. 1. prioritet har første rett, deretter 2. prioritet og så videre. For at en prioritet skal ha rettsvern, må den være tinglyst.

Refinansiering
 Er å ta opp et nytt lån for å betale ned et eller flere gamle lån. Refinansiering kan ofte gi deg lavere rente og bedre vilkår fordi du samler lånene dine i ett større lån.

Realkausjon
 Å stille egne eiendeler som sikkerhet for en annen lånetakers kreditt.

Rammelån
 Et lån der du innvilges en sum penger som du kan benytte fritt når du vil. Rentene på lånet vil først begynne å løpe den dagen du benytter deg av lånerammen. Et. Rammelån er altså litt som en kredittgrense på et kredittkort.

Saldo
 Viser hvor mye penger du har på konto. Men fordi saldoen kun oppdateres en gang for dagen, er den ikke alltid hundreprosent nøyaktig.

Serielån
 Når du betaler tilbake et lån består den månedlige nedbetalingen – terminbeløpet, av en avdragsdel og en rentedel. Et serielån er et lån med like store faste avdrag. Terminbeløpet vil likevel variere fordi rentedelen vil varierer med det til en hver tid gjenstående lånet.

Styringsrente
 Er renten norske banker må betale når de låner penger. Det er Norges Bank som bestemmer styringsrenten, og den fastsettes hver sjette uke. Styringsrenten danner grunnlaget for renten du kan forvente å få når du skal låne penger i din bank.

Tinglysning
 Registrering av skjøter, avtaler og lignende som angår fast eiendom i et offentlig register. Tinglysning gjør eieforholdet kjent offentlig og gir eieren rettsvern for ettertiden.

Tilsagnsbrev
 Et brev som viser at man har fått et lån.

Utleggsforretning
 En utleggsforretning er aktuelt når noen ikke betaler det de skylder. Det innebærer at den som har penger til gode ber namsmannen/namsfogden ta pant «det som finnes tjenlig til utlegg» hos den som skylder penger. Det kan typisk være trekk i lønn, pant i fast eiendom eller en bil.

Verge
 En person som ivaretar en umyndig persons interesser og handler på dennes vegne. For eksempel den eller de som har foreldreansvaret for en person under 18 år.

Ytelse
 For eksempel en månedlig ytelse, er innbetaling/terminbeløp for tilbakebetaling av gjeld over en periode. Ytelsen består normalt av renter og avdrag.