Følgende valgdag holdes i bankens lokaler torsdag 10. februar 2022, kl. 09.00 – 15.00

 • Hol kommune
  - Valg av ett medlem og ett varamedlem for fire år (2022-2025)
 • Nesbyen kommune
  - Valg av ett medlem og ett varamedlem for fire år (2022-2025)
 • Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker)
  - Valg av ett medlem og ett varamedlem for fire år (2022-2025)
 • Øvrige kommuner
  - Valg av tre medlemmer for fire år (2022-2025)

Innskytere i Skue Sparebank har stemmerett og kan foreslå kandidater. Bankens vedtekter ligger på bankens nettside.

Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslaget må være oversendt (post@skuesparebank.no) eller levert i banken innen den 20.01.2022 på eget skjema som kan lastes ned. Skjema må inneholde angivelse av kandidatens navn, fødselsår og -dato, yrke, kontaktinformasjon og fullstendig adresse.

Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer i Generalforsamlingen med angivelse av hvem av disse som er på valg ligger under "Dokumenter" på denne siden.

Bare myndige personer har rett til å stemme på egne eller andres vegne. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget kundeforhold og en som representant for annen innskyter.

De med stemmerett, som nevnt ovenfor, har plikt til å motta valg med mindre de har gjort tjeneste som medlem av generalforsamlingen eller styremedlem i minst en valgperiode.

Banken har valgkomité som innstiller på forslag til kandidater.

Valget er kunngjort i avisene Hallingdølen og Ringerikes Blad.

Dokumenter

Praktiske henvendelser vedrørende dette kan rettes til Beate G. Juven, 99 15 91 94 eller bj@skuesparebank.no