Generalforsamling

Innkallinger, sakslister og saksdokumenter

Innkalling til generalforsamlingsmøte torsdag 20. april på Teams

Innkalt:
Generalforsamlingens medlemmer
Styreleder
Adm. banksjef
 
Møterett:
Styrets medlemmer, revisor
 
Orientering til:
Generalforsamling varamedlemmer, evt. innkalling vil bli sendt særskilt om forfall meldes fra medlem
 
Innkalling til generalforsamlingsmøte torsdag den 20. april 2023 Teams kl. 18:00
 
Styreleder åpner møtet.
 
SAKSLISTE
Sak G 12/23 Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak G 13/23 Valg av to til å signere protokoll sammen med møteleder
 
Saksdokumenter er lagret på www.skuesparebank.no/saksdokumenter 
 
Spørsmål til innkalling og saksliste kan rettes til styreleder George Fulford i forkant av møtet.
 
Forfall til møtet bes meddelt banken i god tid.
 
Praktiske henvendelser vedrørende møtet kan rettes til Beate G. Juven, 99159194 eller bj@skuesparebank.no.

 

Med vennlig hilsen

for Skue Sparebank

George Fulford

styreleder

Innkalling til generalforsamlingsmøte torsdag 23. mars 2023, kl. 18:45

Innkalt:

Generalforsamlingens medlemmer

Styreleder

Adm. banksjef

 

Møterett:

Styrets medlemmer

Revisor

 

Orientering til:

Generalforsamling varamedlemmer, evt. innkalling vil bli sendt særskilt om forfall meldes fra medlem.

 

Innkalling til generalforsamlingsmøte torsdag den 23. mars 2023 Bardøla hotell, Geilo, kl. 18:45

 

Styreleder åpner møtet.

Saksliste
Sak G 01/23    Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak G 02/23    Valg av to til å signere protokoll sammen med møteleder
Sak G 03/23    Godkjenning av årsregnskap for 2022 herunder styrets årsberetning og revisors beretning.
Forslag til disponering av årets resultat.
Sak G 04/23    Valg av og godtgjørelse til revisor.
Sak G 05/23    Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis.
Sak G 06/23    Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån.
Sak G 07/23    Lederlønnsrapport 2022 / Årsrapport lederlønn.
Sak G 08/23    Vedtekter med tilhørende valginstruks – 1. gangs behandling

Spørsmål til innkalling og saksliste kan rettes til styreleder George Fulford i forkant av møtet.
 
Det inviteres til middag for alle kl. 18.00 på Bardøla i forkant av møtet.
Er det noen som ikke ønsker å delta på middagen ber vi om en tilbakemelding på det i god tid før møtet.
 
Forfall til møtet bes meddelt banken i god tid.

Praktiske henvendelser vedrørende møtet kan rettes til Beate G. Juven, 32 07 22 37 eller bj@skuesparebank.no
 

Med vennlig hilsen

for Skue Sparebank

 

George Fulford

styreleder

Innkalling til generalforsamlingsmøte torsdag 23. mars 2023, kl. 19:45

Innkalt:

Forstanderskapets medlemmer

Styreleder

Adm. banksjef

 

Møterett:

Styrets medlemmer

Revisor

 

Orientering til:

Generalforsamling varamedlemmer, evt. innkalling vil bli sendt særskilt om forfall meldes fra medlem.


Innkalling til generalforsamlingsmøte torsdag den 23. mars 2023
Bardøla hotell, Geilo
kl. 19:45

 

Styreleder åpner møtet.

 

SAKSLISTE
Sak G 09/23     Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak G 10/23     Valg av to til å signere protokoll sammen med møteleder
Sak G 11/23     Vedtekter med tilhørende valginstruks – 2. gangs behandling


Spørsmål til innkalling og saksvedlegg kan rettes til styreleder George Fulford i forkant av møtet.
 
Det inviteres til middag for alle kl. 18.00 på Bardøla hotell i forkant av møtet.
Er det noen som ikke ønsker å delta på middagen ber vi om en tilbakemelding på det i god tid før møtet.
 
Forfall til møtet bes meddelt banken i god tid.
 
Praktiske henvendelser vedrørende møtet kan rettes til Beate G. Juven, 32 07 22 37 eller bj@skuesparebank.no

 

Med vennlig hilsen

for Skue Sparebank

 

George Fulford

styreleder